• Kurs „Wprowadzenie do ArcGIS Desktop” składa się z 10 modułów. Każda lekcja – moduł zawiera wykład, ćwiczenie praktyczne oraz test sprawdzający wiedzę.
  Po zaliczeniu wszystkich lekcji uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia kursu internetowego.
  Kurs został opracowany dla wersji 9.3.1 i jest udostępniany w ramach Licencji Master, jego koszt to 195 PLN brutto. Cena obejmuje pakiet startowy, na który składają się dane niezbędne do wykonania ćwiczeń oraz oprogramowanie ArcEditor w wersji demo (o ile użytkownik zaznaczy w formularzu rejestracyjnym, że nie ma dostępu do oprogramowania ArcGIS Desktop) oraz dostęp do zawartości merytorycznej, znajdującej się na stronie serwisu Centrum Kształcenia e-GIS.
  Wszelkie pytania dotyczące działania serwisu Centrum Kształcenia e-GIS oraz dostępu i zawartości kursu można kierować do administratora.
  Szczegółowy opis zawartości 10 lekcji kursu „Wprowadzenie do ArcGIS Desktop”:

  1. Aplikacja ArcCatalog.

  • Przegląd danych,
  • Podłączanie Katalogu,
  • Przegląd danych, tworzenie miniatur,
  • Narzędzie Identyfikuj Obiekty,
  • Metadane,
  • Wyszukiwanie danych,
  • Pliki shape, warstwy tematyczne.

  Aplikacja ArcMap.

  • Uruchamianie ArcMap,
  • Otwieranie istniejącej mapy,
  • Narzędzia nawigacji Powiększ/Pomniejsz, Przesuń,
  • Okno Lupy,
  • Okno Przeglądu,
  • Zakładki Przestrzenne,
  • Mierzenie odległości na mapie,
  • Identyfikacja obiektów,
  • Selekcja obiektów na mapie,
  • Wyszukiwanie obiektów,
  • Etykietowanie obiektów na mapie,
  • Relatywne ścieżki i zapisywanie map.

  2. Dane tabelaryczne.

  • Przeglądanie tabel w ArcMap (otwarcie tabeli atrybutów warstwy, powiązanie warstw i tabel, przeglądanie wyselekcjonowanych rekordów, anulowanie selekcji, wybór wielu obiektów, powiększanie wybranych obiektów, odwrócenie selekcji, sortowanie, przenoszenie pola),
  • Modyfikacja Tabel w ArcMap (dodanie pól, edycja atrybutów, prezentacja wartości atrybutów na mapie).


  3. Projektowanie mapy.

  • Utworzenie kartogramu,
  • Grupowanie warstw,
  • Wyświetlanie warstwy w określonej skali,
  • Klasyfikacja,
  • Sygnatury stopniowane,
  • Sygnatury stopniowane bazujące na zapytaniu definiującym,
  • Hiperłącza,
  • Wyświetlanie informacji na mapie,

  4. Kompozycja mapy.

  • Interaktywny GIS,
  • Kompozycja mapy,
  • Szablony i serie map o tym samym wyglądzie,
  • Własny szablon,
  • Raporty,
  • Eksport kompozycji do pliku.

  5. Geobaza.

  • Utworzenie nowej geobazy osobistej,
  • Modyfikacja geobazy osobistej,
  • Łączenie tabel,
  • Export danych z geobazy osobistej.

  6. Metadane.

  • Przeglądanie metadanych w ArcCatalog,
  • Edycja metadanych,
  • Eksport oraz import metadanych.

  7. Odniesienie przestrzenne.

  • Odwzorowanie Mercatora,
  • Odwzorowanie Hammer – Aitoff i Robinson,
  • Odwzorowania stosowane w Stanach Zjednoczonych.

  8. Digitalizacja.

  • Digitalizacja i edycja warstwy poligonowej,
  • Digitalizacja warstwy punktowej,
  • Digitalizacja warstwy liniowej,
  • Dociąganie obiektów.

  9. Przetwarzanie danych.

  • Wycinanie obiektów z zastosowaniem zapytań przestrzennych,
  • Wpasowanie siatki ulic do granic poligonu,
  • Agregowanie poligonów w oparciu o zasięgi kodów pocztowych,
  • Połączenie kilku warstw poligonowych w jeden plik shape.

  10. Analizy przestrzenne.

  • Utworzenie strefy buforowej obiektów punktowych,
  • Analiza bliskości,
  • Wybór lokalizacji,
  • Strefa buforowa obiektów liniowych,
  • Modyfikacja (podział) obiektów poligonowych.
   Kurs dostępny w ramach realizacji zapisów umowy korporacyjnej.
  1. ArcGIS 10 jest ważną wersją oprogramowania, która wprowadza nowe narzędzia i uproszczone procedury zaprojektowane w celu zwiększenia produktywności i uzyskania lepszych wyników działania systemu GIS. Znaczące ulepszenia interfejsu i ściślejsza integracja aplikacji ArcMap i aplikacji ArcCatalog, oraz tworzenia skryptów języka Python przyspieszają i ułatwiają tworzenie wizualizacji danych, wykonywanie analiz czy produkcję map.
   W trakcie tego kursu zapoznasz się z głównymi ulepszeniami wprowadzonymi w wersji ArcGIS 10. Ćwiczenia wykonywane w jego toku dostarczą praktycznego doświadczenia w obsłudze wielu z nowych narzędzi i procedur tworzenia map, edycji, analizowania i dokumentowania danych GIS.
   Cele kursu
   Po ukończeniu tego kursu będziesz potrafił:
   • Objaśnić główne zmiany w ArcGIS 10.
   • Uzyskiwać szybki dostęp do danych, map i narzędzi geoprzetwarzania w aplikacji ArcMap za pomocą okien Katalogu i Wyszukiwania.
   • Zastosować nową płynna opartą na szkicowaniu procedurę edycji do tworzenia i edycji geometrii i atrybutów obiektów.
   • Tworzyć atrakcyjne mapy o profesjonalnej jakości, wykorzystując do tego mapy bazowe, warstwy operacyjne oraz nowe style i symbole.
   • Pracować na mapie z danymi czasowymi i danymi 3D.
   • Stosować skrypty języka Python w aplikacji ArcMap do wykonywania powtarzalnych zadań geoprzetwarzania.
   • Produkować szybko serie map wykorzystując arkusze map.
   Po zaliczeniu wszystkich lekcji uczestnik rozwiązuje test sprawdzający zdobytą wiedzę, a po uzyskaniu wymaganej liczby punktów będzie mógł pobrać imienny certyfikat ukończenia kursu.
   Kurs jest udostępniany w ramach Licencji Master, jego koszt wynosi 95 PLN brutto.
   Warunki dostępu i korzystania z treści kursu omówione są w
   Regulaminie serwisu i w zakładce Dostęp do kursów.
  2. Kurs Wprowadzenie do ArcGIS 10.1 for Desktop jest odpowiedni zarówno dla początkujących użytkowników oprogramowania, jak i osób, które zaczynają swoją przygodę z GIS-em, ale i takich, które chcą usystematyzować dotychczas zdobytą wiedzę.

   Podczas realizacji kursu, uczestnicy tworzą, modyfikują dane, tworzą mapy, wyświetlają i tworzą metadane, lokalizują obiekty na mapie. Ćwiczenia wykonywane są głównie w środowisku aplikacji ArcMap do wizualizacji danych geograficznych, tworzenia zapytań przestrzennych, wykonywania zadań za pomocą narzędzi geoprzetwarzania, przeprowadzania analiz.

   Kurs „Wprowadzenie do ArcGIS 10.1 for Desktop” składa się z 10 modułów. Każda lekcja – moduł zawiera wykład w formie slajdów i krótkich opisów oraz ćwiczenie praktyczne za szczegółowymi instrukcjami i zadaniami do samodzielnego wykonania.
   Tematyka kursu

   • podstawowe operacje w środowisku aplikacji ArcMap i ArcCatalog m.in. narzędzia nawigacji, wyszukiwanie obiektów, selekcja obiektów, etykietowanie obiektów.
   • praca z danymi opisowymi, m.in. przeglądanie informacji dostępnych w tabeli atrybutów, dodawanie nowych pól, edytowanie atrybutów, prezentowanie wartości atrybutów na mapie;
   • projektowanie mapy, m.in. grupowanie warstw, klasyfikacji opracowywanie mapy punktowej, tworzenie i wywoływanie hiperłączy;
   • opracowywanie map, m.in. tworzenie kompozycji z wykorzystaniem gotowych szablonów, opracowywanie własnych szablonów, dodawanie kompozycji dodatkowych elementów typu wykres, tworzenie wieloarkuszowych opracowań, animacji mapowa;
   • operacje na geobazie plikowej, m.in. tworzenie geobazy plikowej, importowanie danych do geobazy, kopiowanie i usuwanie klasy obiektów geobazy, modyfikowanie tabeli atrybutów, łączenie tabel, prezentowanie wyników na mapie;
   • posługiwanie się metadanymi, m.in. przeglądanie metadanych w aplikacjach ArcMap i ArcCatalog, tworzenie metadanych, ocena poprawności utworzonych metadanych, tworzenie i wykorzystywanie szablonu metadanych, importowanie i eksportowanie metadanych;
   • lokalizowanie obiektów na mapie. Praca z odwzorowaniami kartograficznymi, m.in.wyszukiwanie lokalizacji miasta,wykonywanie pomiarów powirzchni i odległości, badanie wpływu zmiany odwzorowania kartograficznego;
   • edycja obiektów i ich atrybutów, m.in. tworzenie klasy obiektów poligonowych, punktowych i liniowych, dodawanie nowych pól w tabeli atrybutów, modyfikowanie geometrii obiektów, narzędzia zaawansowanej edycji, dopasowanie przestrzenne obiektów;
   • korzystanie z narzędzi geoprzetwarzania, m.in. stosowanie zapytań przestrzennych i atrybutowych, wycinanie obiektów obiektem innej warstwy; agregowanie obiektów, łączenie klika warstw w jedną, tworzenie warstwy z przecięcia dwóch warstw;
   • przeprowadzanie analiz przestrzennych, m.in. ustalanie lokalizacji z uwzględnieniem zadanych kryteriów, operowanie na wartościach atrybutów, dokonywanie obliczeń, szacowanie wyników.

   Po zaliczeniu wszystkich lekcji uczestnik rozwiązuje test sprawdzający zdobytą wiedzę. Po uzyskaniu wymaganej liczby punktów będzie mógł pobrać imienny certyfikat ukończenia kursu.
   Kurs został opracowany dla wersji 10 i jest udostępniany w ramach ramach umowy korporacyjnej.
  3. Ten kurs jest wprowadzeniem do pracy z językiem skryptowym Python. Podczas uczestnictwa w kursie zapoznasz się ze strukturą i składnią języka z użyciem wielu przykładów GIS, z uwzględnieniem modułu ArcPy, który integruje Python w ArcGIS 10. Język Python umożliwia dostęp do geoprzetwarzania i narzędzi automatyzacji map dostępnych w ArcGIS.

   Cele kursu
   Po ukończeniu tego kursu będziesz potrafił:
   • określić, gdzie pisać i uruchamiać skrypty Python;
   • tworzyć skrypty z poprawną składnią języka Python;
   • identyfikować typowe błędy w skryptach;
   • tworzyć skrypty Python do uruchomiania narzędzi geoprzetwarzania.
   Wymagania programowe:
   Aby wykonać ćwiczenia wymagane jest następujące oprogramowanie:
   • ArcGIS 10.x for Desktop (ArcView, ArcEditor lub ArcInfo).
   Kurs składa się z trzech lekcji. Po realizacji wszystkich lekcji i rozwiązaniu testu sprawdzającego zdobytą wiedzę i uzyskaniu wymaganej liczby punktów będziesz mógł pobrać imienny certyfikat ukończenia kursu.
   Kurs dostępny tylko dla instytucji w ramach umowy korporacyjnej.

  4. Kurs "Dostosowanie interfejsu ArcGIS Desktop" przeznaczony dla osób nie będących programistami, które chcą dowiedzieć się jak mogą dostosować interfejs aplikacji ArcMap i ArcCatalog do własnych potrzeb. Poprzez zmianę ustawień kontrolek interfejsu i wykorzystanie dostępnych próbek kodów, uczestnicy kursu uczą się dopasowywać interfejs oprogramowania ArcGIS do własnych preferencji i toku pracy. Na kursie poruszone zostaną takie tematy jak zmiany ustawień podstawowych elementów interfejsu, dostosowanie pasków narzędziowych i menu, tworzenie własnych narzędzi i przycisków, a także lokalizowanie i implementowanie istniejących kodów VBA do tworzenia własnej funkcjonalności. Kurs kompatybilny z wersją 9.3 oprogamowania ArcGIS Desktop.
     

   Tematyka
   Po ukończeniu tego kursu będziesz posiadał niezbędną wiedzę, aby:
   • rozpoznawać elementy interfejsu, które można dostosować,
   • zmieniać wygląd elementów interfejsu
   • Dodawać, usuwać i przemieszczać elementy interfejsu,
   • Zapisywać zmiany interfejsu ArcMap i ArcCatalog
   • Pracować z próbkami kodów w edytorze VB.

   Kurs składa się z pięciu modułów, po ukończeniu każdego ćwiczenia, należy odpowiedzieć na pytania sprawdzające zdobytą wiedzę w danej lekcji.
   W przypadku uzyskania minimum 75% wszystkich punktów, otrzymasz Certyfikat ukończenia kursu sygnowany przez ESRI Polska.
   Kurs zalecany jest dla użytkowników oprogramowania ArcGIS, którzy chcą zmienić jego interfejs i dodać własną funkcjonalność, nie ucząc się pisania kodów.

   Warunki uczestnictwa
   Aby wziąć udział w kursie wymagany jest dostęp do jednego z następujących produktów: ArcView,ArcEditor bądź ArcInfo. Od uczestników oczekiwana jest znajomość obsługi oprogramowania ArcGIS Desktop, w innym przypadku zaleca się udział w kursie Wprowadzenie do ArcGIS Desktop. Udział w kursie jest bezpłatny.