Pomiń Logownie
UWAGA DLA UŻYTKOWNIKA:
PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE PONIŻSZEGO REGULAMINU.
KORZYSTANIE Z SERWISU CENTRUM KSZTAŁCENIA E-GIS SKUTKUJE AKCEPTACJĄ WARUNKÓW I TERMINÓW TEGO REGULAMINU, UŻYTKOWNIK KURSU ZGADZA SIĘ, ŻE AKCEPTACJA NINIEJSZEGO REGULAMINU MA TAKĄ SAMĄ SKUTECZNOŚĆ JAK UMOWA PODPISANA WŁASNORĘCZNYM PODPISEM. JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ NA WARUNKI REGULAMINU (UMOWY), POWINIEN ZREZYGNOWAĆ Z REJESTRACJI DO SERWISU.

§ 1
Postanowienia Wstępne
1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
2. Regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usług, zdefiniowanych poniżej w § 2 Regulaminu.
3. Podjęcie czynności zmierzających do skorzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę oznacza, że Użytkownik zapoznał się z Regulaminem, wyraża zgodę na wszystkie postanowienia Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
4. Każdy może zapoznać się nieodpłatnie z treścią Regulaminu. Każdy może wydrukować, utrwalać oraz zwielokrotniać techniką cyfrową na dowolnych nośnikach elektronicznych treść Regulaminu.
5. Regulamin zostaje udostępniony w postaci pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności (w formacie dokumentu HTML). Regulamin dostępny jest pod zamieszczonym na głównej stronie Serwisu odnośnikiem – „Regulamin serwisu”.
6. Serwis ma charakter informacyjny i edukacyjny. Zakres tematyczny Serwisu obejmuje Kursy udostępniane przez Usługodawcę w ramach jego aktualnej oferty e-learningowej.

§ 2
Definicje
W Regulaminie pisane z wielkiej litery pojęcia będą miały następujące znaczenie:
1. „Regulamin” – oznacza niniejszy Regulamin sporządzony przez Usługodawcę;
2. „Pomoc” – oznacza wszelkie udostępnione przez Usługodawcę w ramach Serwisu informacje, instrukcje i wyjaśnienia dotyczące funkcjonalności oraz zasad korzystania z Usług, w szczególności informacje i instrukcje dotyczące funkcjonalności Serwisu, procedur zakładania, zarządzania oraz usuwania Konta Użytkownika, procedury rejestracji w Serwisie, instrukcje dotyczące poszczególnych Kursów. Pomoc może mieć charakter odrębnego dokumentu (np. podstrony Serwisu), jak również instrukcji przedstawianych przy dokonywaniu określonej operacji (np. instrukcji wyświetlanych przy formularzu rejestracyjnym);
3. „Usługodawca” - oznacza Esri Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Bonifraterska 17, Warszawa), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000140787, posiadającą NIP: 522-10-22-327, REGON: 011184514 adres poczty elektronicznej, strona internetowa;
4. „Użytkownik niezarejestrowany” – oznacza osobę, która rozpoczęła korzystanie z Usług, w szczególności weszła na stronę Serwisu, lecz nie dokonała rejestracji zgodnie z procedurą określoną w § 6 Regulaminu;
5. „Użytkownik” – oznacza osobę, która zarejestrowała się w Serwisie zgodnie z procedurą rejestracji opisaną w Regulaminie oraz posiada swoje Konto Użytkownika w Serwisie;
6. „Usługa” – oznacza usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę, polegającą na dostępie do merytorycznej zawartości Serwisu (w tym Kursów udostępnianych przez Usługodawcę bezpłatnie), a także usługę polegającą na możliwości korzystania z wybranego przez Użytkownika Kursu, udostępnianego przez Usługodawcę odpłatnie. Szczegółowe zasady świadczenia Usług opisane są w § 3 Regulaminu;
7. „Serwis” – oznacza funkcjonujący w oparciu o System Informatyczny serwis internetowy, stanowiący własność Usługodawcy, udostępniony w Internecie, pod adresem www.egis.esripolska.com.pl (platforma e-learningowa Centrum Kształcenia e-GIS);
8. „Kurs” – oznacza wybraną przez Użytkownika część zawartości merytorycznej Serwisu, do której Użytkownik uzyskuje dostęp po dokonaniu zapisu na Kurs, na którą składają się dane udostępniane przez Usługodawcę w ramach świadczenia Usługi Dostępu do Serwisu, dane udostępniane przez Usługodawcę w ramach świadczenia Usługi Licencji Master, a także dane utrwalone na nośnikach, dostarczanych Użytkownikowi w ramach świadczenia Usługi Licencji Master, w szczególności dane komputerowe, cyfrowe obrazy, zdjęcia, rysunki, dźwięki, instrukcje drukowane lub utrwalone w postaci elektronicznej, uaktualnienia, zmodyfikowane wersje, poprawki, dodatki itp.
9. „Konto Użytkownika” – oznacza przydzieloną danemu Użytkownikowi przestrzeń dyskową w Systemie Informatycznym wraz z mechanizmami informatycznymi, pozwalającą na korzystanie z Usług dostępnych w Serwisie oraz wykonywanie innych operacji w Serwisie w granicach wyznaczonych jego funkcjonalnością;
10. „Certyfikat” - oznacza dokument imienny, wydawany Użytkownikowi, który ukończył Kurs udostępniony w ramach Licencji Master. Dokument ten nie stanowi potwierdzenia ani oceny poziomu wiedzy uzyskanej przez Użytkownika. Certyfikat będzie do pobrania na Koncie Użytkownika w wersji elektronicznej (w formacie PDF).;
11. „Umowa” – oznacza umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą określonej Usługi, zawartą na zasadach opisanych w Regulaminie;
12. „System Informatyczny” – oznacza system teleinformatyczny Usługodawcy wykorzystywany do świadczenia Usług, obejmujący w szczególności sprzęt komputerowy, serwery, urządzenia peryferyjne, bazy danych, strukturę Serwisu;
13. „Prawo Autorskie” – oznacza ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

§ 3
Rodzaj i Zakres Usług
1. Usługodawca świadczy w ramach Serwisu następujące Usługi:
a. Usługę Dostęp do Serwisu - polegającą na udostępnianiu na indywidualne żądanie Użytkownika niezarejestrowanego lub Użytkownika danych i informacji umieszczonych na stronach Serwisu, poprzez wyświetlanie strony Serwisu o określonym adresie URL. Usługa Dostępu do Serwisu obejmuje w szczególności możliwość zapoznania się z aktualną ofertą e-learningową Usługodawcy, w szczególności z Kursami udostępnianymi przez Usługodawcę, a także zapisywania się na wybrany przez siebie Kurs, oraz możliwości korzystania przez Użytkownika z Kursów udostępnianych bezpłatnie;
b. Usługę Licencji Master – polegającą na możliwości korzystania z Kursu udostępnianego odpłatnie.
2. Cześć funkcjonalności Usługi Dostępu do Serwisu przeznaczona wyłącznie dla Użytkowników, tj. osób które dokonały rejestracji, zgodnie z procedurą opisaną w § 6 Regulaminu i posiadają swoje Konto Użytkownika w Serwisie.
3. Usługa Dostępu do Serwisu świadczona jest przez Usługodawcę na następujących warunkach:
a. Dostęp do Usługi Dostępu do Serwisu, z zastrzeżeniem pkt b. poniżej, mają Użytkownicy niezarejestrowani oraz Użytkownicy.
b. Dostęp do Kursów udostępnianych bezpłatnie mają tylko Użytkownicy.
c. Usługa Dostępu do Serwisu umożliwia korzystanie przez Użytkownika z Kursów udostępnionych przez Usługodawcę bezpłatnie, po dokonaniu zapisu na wybrany Kurs.
4. Usługa Licencji Master świadczona jest przez Usługodawcę na następujących warunkach:
a. Dostęp do Usługi Licencji Master mają tylko Użytkownicy.
b. Warunkiem udostępnienia Kursu w ramach Licencji Master jest dokonanie przez Użytkownika wpłaty w wysokości określonej w Serwisie dla danego Kursu na konto

c. Użytkownik może korzystać z Kursu udostępnionego przez Usługodawcę w okresie:
1) 65 dni od daty zaksięgowania na koncie podanym w pkt. b. powyżej wpłaty z tytułu korzystania z Kursu, na konto określone w pkt. b powyżej, lub

5. Po upływie terminu, określonego w pkt h. powyżej, Użytkownik zobowiązany jest do usunięcia ze swojego systemu informatycznego wszelkich danych w postaci elektronicznej, otrzymanych od Usługodawcy (danych przestrzennych, zdjęć, obrazów, dźwięków itp.).
6. Usługodawca uprawniony jest do wprowadzenia nowego rodzaju Usług.


§ 4
Zawarcie i Rozwiązanie Umowy
1. Umowa o świadczenie Usługi Dostępu do Serwisu zostaje zawarta w chwili wejścia przez Użytkownika niezarejestrowanego lub Użytkownika na jakąkolwiek podstronę Serwisu, w szczególności poprzez wywołanie strony w oknie przeglądarki adresu URL lub skorzystanie przez Użytkownika niezarejestrowanego lub Użytkownika z przekierowania (hiperłącza) prowadzącego do którejkolwiek ze stron Serwisu.
2. Umowa o świadczenie Usługi Dostępu do Serwisu zostaje rozwiązana w chwili opuszczenia przez odpowiednio Użytkownika niezarejestrowanego lub Użytkownika Serwisu lub choćby chwilowego zaprzestania świadczenia Usługi Dostępu do Serwisu przez Usługodawcę z przyczyn wskazanych w Regulaminie.
3. Umowa o świadczenie Usługi Licencji Master zostaje zawarta w pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem z chwilą zakończenia procedury zapisu na Kurs udostępniany w ramach Licencji Master.
4. Umowa o świadczenie Usługi Licencji Master rozwiązuje się w przypadku wystąpienia pierwszej z poniżej opisanych okoliczności:
a. usunięcia Konta Użytkownika;
c. wraz z upływem 65 dni od dnia zaksięgowania wpłaty z tytułu udostępnienia Kursu
5. Rozwiązanie umowy z przyczyn, opisanych w pkt a. i d powyżej, nie upoważnia Użytkownika do żądania od Usługodawcy zwrotu uiszczonej opłaty za Kurs.
7. Usługodawca uprawniony jest do czasowego wyłączenia lub ograniczenia funkcjonowania poszczególnych Usług, w szczególności w celach serwisowych, w związku z modyfikacją lub usuwaniem awarii Systemu Informatycznego, bez konieczności uprzedniego informowania Użytkowników.


§ 5
Podstawowe Obowiązki Użytkownika
1. W związku z korzystaniem z Usługi, każdy z Użytkowników zobowiązany jest do:
a. przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu,
b. niewykorzystywania Serwisu lub jakichkolwiek Usług bezpośrednio lub pośrednio do prowadzenia jakiejkolwiek działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich,
c. niewprowadzania do Serwisu danych sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich;
d. nieprowadzenia jakichkolwiek działań zagrażających bezpieczeństwu Systemu Informatycznego Usługodawcy,
e. zapoznawania się ze wszystkimi zmianami Regulaminu.


§ 6
Rejestracja
1. Rejestracja obejmuje następujące kluczowe kroki:
a. Użytkownik niezarejestrowany wprowadza wymagane dane i informacje do Systemu Informatycznego za pomocą formularza rejestracji zamieszczonego w Serwisie,
b. Użytkownik niezarejestrowany potwierdza swoją zgodę na treść Regulaminu. Niepotwierdzenie przez Użytkownika niezarejestrowanego swojej zgody na treść Regulaminu powoduje niemożność zakończenia procedury rejestracji.
c. po otrzymaniu powyższych danych Użytkownika, System Informatyczny w sposób automatyczny przesyła na adres poczty elektronicznej Użytkownika niezarejestrowanego wiadomość obejmującą potwierdzenie rozpoczęcia procedury rejestracji oraz odnośnik (hiperlink) do podstrony Serwisu z potwierdzeniem rejestracji. Jednocześnie w Systemie Informatycznym tworzone jest Konto Użytkownika, które pozostaje nieaktywne do czasu potwierdzenia rejestracji przez Użytkownika niezarejestrowanego, zgodnie z pkt d. poniżej.
d. poprzez wejście na odnośnik (hiperlink) zamieszczony w przesłanej mu poczcie elektronicznej i skuteczne wywołanie wskazanej w odnośniku podstrony Serwisu, Użytkownik niezarejestrowany potwierdza swoją rejestrację w Serwisie, kończąc w ten sposób procedurę rejestracyjną. W chwili potwierdzenia rejestracji w Serwisie, Konto Użytkownika staje się aktywne.
2. Użytkownik ma dostęp do Konta Użytkownika za pomocą określonego przez siebie w trakcie procedury rejestracji loginu i hasła.
3. Login i hasło są aktywne od chwili potwierdzenia rejestracji przez Użytkownika, zgodnie z procedurą określoną w pkt. 1 lit d. powyżej.
4. Jedna osoba może mieć tylko jedno Konto Użytkownika. Użytkownik nie może udostępniać loginu lub hasła do Konta Użytkownika osobie trzeciej lub w jakikolwiek inny sposób umożliwiać korzystanie z Konta Użytkownika osobie trzeciej.
5. Usługodawca zobowiązany jest do postępowania w ramach procedur rejestracji oraz procedur zapisu na Kurs zgodnie z instrukcjami oraz informacjami przedstawionymi w Pomocy.

§ 7
Usunięcie Konta Użytkownika
1. Użytkownik może w każdym momencie przekazać Administratorowi danych żądanie usunięcia swojego Konta, na adres poczty elektronicznej
2. Usługodawca może w każdym momencie usunąć Konto Użytkownika, bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniższych okoliczności:
a. naruszenia przez Użytkownika jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu,
b. podejrzenia przez Usługodawcę, iż działania Użytkownika stanowią lub grożą naruszeniem przepisów prawa,
c. stwierdzenia lub podejrzenia przez Usługodawcę, iż Użytkownik wykorzystuje Usługi w sposób sprzeczny z założeniami, celami lub zakresem działalności Serwisu,
d. stwierdzenia lub podejrzenia przez Usługodawcę, iż Użytkownik prowadzi działania naruszające lub zagrażające bezpieczeństwu Systemu Informatycznego,
e. niepotwierdzenia rejestracji przez Użytkownika niezarejestrowanego w ciągu 72 godzin od otrzymania wiadomości, o której mowa w §6 pkt 1. ppkt c. Regulaminu.
3. Usługodawca może usunąć Konto Użytkownika, po uprzednim powiadomieniu Użytkownika, w przypadku:
a. nie uiszczenia opłaty za kurs w ciągu 10 dni od dnia dokonania zapisu na Kurs w ramach Usługi Licencji Master,
b. zaprzestania lub zmiany zakresu prowadzenia działalności przez Usługodawcę, likwidacji, lub ograniczenia działalności Serwisu, zmiany charakteru działalności Serwisu w szczególności zmiany przeznaczenia, tematyki lub funkcjonalności Serwisu,
c. niezalogowania się Użytkownika do Serwisu w ciągu 120 dni od dnia, w którym nastąpiło ostatnie logowania Użytkownika do Serwisu.

§ 8
Warunki Techniczne
1. Korzystanie z Usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną możliwe jest pod warunkiem dysponowania przez Użytkownika systemem teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
a. posiadania dostępu do Internetu,
b. możliwości korzystania z przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox 3.0, Internet Explorer 7.0, Opera 9.25.
2. W związku z świadczeniem Usług w niektórych przypadkach w systemie teleinformatycznym Użytkownika zainstalowane lub zapisane mogą zostać:
a. Pliki coockies – w ramach korzystania z Usługi Dostępu do Serwisu;


§ 9
Własność Intelektualna
1. Usługodawca informuje, iż przysługują mu prawa do dóbr niematerialnych w postaci kodu dostępu do Kursów, projektu oraz elementów graficznych Serwisu, struktury Serwisu, rozwiązań nawigacyjnych wykorzystywanych w Serwisie, wszystkich materiałów przekazywanych lub udostępnianych Użytkownikowi przez Usługodawcę w ramach świadczenia Usług, a także wszelkich oznaczeń przedsiębiorstwa i znaków towarowych Usługodawcy wykorzystywanych w ramach Serwisu, a dobra te chronione są odpowiednio przepisami Prawa Autorskiego, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, prawa Unii Europejskiej oraz wiążących Polskę umów międzynarodowych.
2. Usługodawca informuje, iż w ramach świadczenia Usług (w szczególności za pośrednictwem Serwisu) zostaną udostępnione Użytkownikowi materiały stanowiące utwory w rozumieniu przepisów Prawa Autorskiego. Usługodawca informuje, że jest uprawniony z tytułu majątkowych praw autorskich do Kursów oraz wszelkich innych materiałów przekazywanych Użytkownikowi lub też uzyskał stosowną licencję od podmiotów uprawnionych, pozwalającą na korzystanie z Kursów oraz innych materiałów w zakresie niezbędnym do funkcjonowania Serwisu.
3. Usługodawca informuje, że autorem niektórych materiałów kursowych, udostępnianych Użytkownikowi w ramach świadczenia Usług, jest Esri Inc., Redlands, CA, 92373-8100, 380 New York Street.
4. W ramach Usługi Dostępu do Serwisu oraz Usługi Licencji Master, Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do:
a. zwielokrotnienia oraz sporządzenia kopii zapasowej przekazanych przez Usługodawcę materiałów w zakresie, w jakim sporządzenie kopii zapasowej lub zwielokrotnienie jest niezbędne do korzystania z Kursu i materiałów zgodnie z ich przeznaczeniem, tj. np. instalacji, uruchomienia, przeglądania;
b. kopia zapasowa nie może być używana równocześnie z materiałami; należyte zabezpieczenie kopii przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich spoczywa na Użytkowniku;
c. wszystkie kopie dozwolone przez niniejszy Regulamin muszą zawierać tę samą informację o prawach autorskich oraz inne właściwe uwagi znajdujące się w materiałach oryginalnych;
d. Użytkownik zobowiązuje się nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować materiałów, poza przypadkami określonymi w art. 75 ust. 2 i 3 Prawa Autorskiego.
e. dane w postaci elektronicznej, udostępniane Użytkownikowi w ramach Kursów, mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów związanych z realizacją poszczególnych zadań przewidzianych w ramach Kursu, w granicach czasowych, wynikających z warunków świadczenia danej Usługi. Inne niż wskazane wykorzystanie danych jest niedozwolone. Dane zostały przetworzone specjalnie na potrzeby danego Kursu, przebiegi granic oraz lokalizacja innych elementów danych mogą nie odzwierciedlać stanu faktycznego. Nie ma to jednak negatywnego wpływu na realizację poszczególnych zadań w ramach Kursu. Użytkownik po ukończeniu Kursu jest zobowiązany do dezinstalacji/usunięcia wszelkich danych w postaci elektronicznej, uzyskanych w ramach udostępnienia i korzystania z Kursu i materiałów przekazanych przez Usługodawcę.
f. Użytkownik nie może korzystać z materiałów udostępnionych mu w ramach Kursu w szerszym zakresie, niż wyraźnie dozwolony w niniejszym Regulaminie oraz w ramach bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 10
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych jest Usługodawca.
2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jest ono jednak niezbędne w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Usług świadczonych w ramach Serwisu.
3. Użytkownik, przesyłając formularz rejestracyjny, potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych oraz wyraża zgodę na wprowadzenie do bazy danych oraz przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 101 z 2002r. poz. 926 z późniejszymi zmianami).
4. Usługodawca zobowiązuje się do wykorzystania danych zawartych w formularzu rejestracyjnym jedynie w celach prawidłowego świadczenia Usług, w szczególności przeprowadzenia procedury rejestracji, udostępnienia Kursu oraz innych materiałów, a także umożliwienia korzystania przez Użytkownika z uprawnień wynikających z Licencji.
5. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia na każdym etapie aktywności Konta włącznie z żądaniem ich usunięcia przez Usługodawcę. Żądanie usunięcia danych Użytkownika jest jednoznaczne z dyspozycją likwidacji Konta Użytkownika przez Usługodawcę.
6. Usługodawca przy transmisji danych osobowych stosować będzie środki techniczne uniemożliwiające nieuprawniony dostęp do danych.

§ 11
Odpowiedzialność
1. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za prawdziwość, kompletność, aktualność i przydatność zamieszczanych w Serwisie oraz dostarczanych Użytkownikowi materiałów, a także nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowanie lub związane z wykorzystaniem przez Użytkownika informacji zawartych w tych materiałach, chyba że szkoda taka powstała z winy umyślnej Usługodawcy.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną lub związaną z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi, poza przypadkiem gdy szkoda spowodowana została z winy umyślnej Usługodawcy.
3. Ograniczenie odpowiedzialności, określone w pkt 1,2 i 3 powyżej, nie dotyczy świadczenia Usług w ramach Licencji Master Użytkownikom, będącym konsumentami w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań oraz decyzji podejmowanych w oparciu o przekazane Kursy i materiały, w tym decyzji finansowych, a także decyzji podejmowanych w ramach innych form aktywności życiowej Użytkownika.
5. Usługodawca nie gwarantuje, że pozyskane w ramach Kursów informacje sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do ich merytorycznej zawartości i przydatności.
6. Usługodawca nie odpowiada za szkody spowodowane przez wadliwy bądź nieciągły dostęp do Serwisu, niemożność użytkowania, oraz jakiekolwiek powtarzalne lub incydentalne szkody, włącznie z utratą zysków, chyba że szkoda taka powstała z winy umyślnej Usługodawcy.


§ 12
Reklamacje
1. Użytkownik uprawniony jest do składania reklamacji dotyczących świadczenia Usług przez Usługodawcę.
2. Reklamacja powinna zostać doręczona Usługodawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w § 2 pkt 2 Regulaminu lub przesłana listem poleconym na adres do korespondencji wskazany w § 2 pkt 2 Regulaminu. Reklamacja powinna określać adres poczty elektronicznej lub adres do korespondencji, na który ma zostać przesłana odpowiedź na Reklamację. Reklamacja, niezawierająca danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie będzie rozpatrywana przez Usługodawcę.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w kolejności ich wpływania do Usługodawcy.
4. Usługodawca dołoży starań w celu rozpatrzenia Reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli w tym terminie Reklamacja nie może być rozpatrzona, Usługodawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym Użytkownika, podając przyczynę zwłoki oraz przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
5. Niezwłocznie po rozpatrzeniu Reklamacji usługodawca udzieli Użytkownikowi odpowiedzi w sprawie Reklamacji. Odpowiedź przesłana zostanie na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w formularzu rejestracyjnym.

§ 13
Postanowienia Końcowe
1. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania.
2. Usługodawca uprawniony jest do dokonania zmiany postanowień Regulaminu z ważnej przyczyny, w szczególności zmiany zakresu prowadzenia działalności przez Usługodawcę, zmiany lub ograniczenia działalności Serwisu, zmiany tematyki lub funkcjonalności Serwisu.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem oraz innymi ewentualnie stosowanymi przez Usługodawcę regulaminami szczegółowymi dotyczącymi określonej Usługi znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, Prawa Autorskiego, oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.