Wszystkie kategorie

Strona:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  71  (Następne)
  Wszystkie

ADMINISTRACJA

:
[administracja] system utworzonych przez człowieka obiektów: urządzeń, budynków użyteczności publicznej i instytucji usługowych, których istnienie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa. Słowo infrastruktura pochodzi od dwóch wyrazów w języku łacińskim infra (pod, poniżej) oraz structura (struktura), co oznacza układ i wzajemne relacje elementów, stanowiących całość. Infrastruktura wspiera działalność produkcyjną, służy rozwojowi produkcji, choć sama nie bierze w niej bezpośredniego udziału.
:
[administracja] system informacji przestrzennej obejmujący stosunkowo niewielki obszar. Zawiera on informacje o podziale własności terenu, uzyskanych na podstawie bezpośrednich pomiarów terenowych lub na podstawie opracowań wielkoskalowych. Pod względem dokładności system ten odpowiada mapom wielkoskalowym. SIT jest narzędziem do podejmowania prawnych, administracyjnych i gospodarczych decyzji oraz pomoc w planowaniu i rozwoju. Składa się z baz danych odnoszących się do określonego obszaru, systematycznie aktualizowanych. Podstawą Systemu Informacji o Terenie jest jednolity sposób identyfikacji przestrzennej danych w systemie, które można połączyć z innymi danymi innych systemów.

ANALIZA/GEOPRZETWARZANIE

:
[analiza/geoprzetwarzanie] systematyczny proces rozwiązywania problemów, prostych lub bardziej złożonych, przeprowadzany w oparciu o aktualne informacje obszarów objętych badaniem.
:
[analiza/geoprzetwarzanie] kąt kierunkowy – np. w oprogramowaniu GIS, w analizach lub geoprzetwarzaniu, azymut oznacza kierunek źródła oświetlenia powierzchni.
:
[analiza/geoprzetwarzanie] kierunek nachylenia powierzchni topograficznej, mierzony zazwyczaj w stopniach względem kierunku północy. Ekspozycja może być generowana z ciągłej powierzchni wysokości.

ekspozycja

:
[analiza/geoprzetwarzanie] operacje GIS wykorzystywane do przetwarzania danych przechowywanych w przestrzeniach roboczych GIS. Typowa operacja geoprzetwarzania wymaga danych wejściowych, przetwarzania wykonanego na tym zestawie danych oraz rezultatu zapisanego w postaci wynikowego zestawu danych. Do podstawowych operacji geoprzetwarzania zalicza się nakładanie obiektów geograficznych, selekcję i analizę obiektów, sprawdzanie topologii, czy konwersje danych. Geoprzetwarzanie umożliwia definiowanie, zarządzanie i analizowanie informacji używanych w procesie decyzyjnym.
:
[analiza/geoprzetwarzanie] proces nałożenia warstw zawierających dane geograficzne, które posiadają ten sam zasięg przestrzenny w celu zbadania zależności zachodzących między nimi.

nałożenie przestrzenne


:
[analiza/geoprzetwarzanie] w geoprzetwarzaniu, dane wprowadzane do systemu przetwarzania, zazwyczaj określone za pomocą ścieżki w oknie dialogowym, skryptu, lub w wierszu poleceń.
:
[analiza/geoprzetwarzanie] topologiczna integracja dwóch zestawów danych przestrzennych, która zachowuje obiekty znajdujące się wewnątrz części wspólnej wejściowych zestawów danych.
Zobacz także: sumowanie.

:
[analiza/geoprzetwarzanie] wszystkie komórki w rastrze o tej samej wartości, niezależnie od tego czy sąsiadują za sobą, czy nie.

strefa


Strona:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  71  (Następne)
  Wszystkie